Munchmuseet, MM K 674

MM K 674, Munchmuseet. Datert 09.01.1934. Brev fra Johan H. Langaard, Nasjonalgalleriet.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
NASJONALGALLERIET

    
OSLO 9/1-1934.    Maleren herr Edvard Munch,


    Jeg har påtatt mig
å holde «The Studio» under-
rettet om hvad som foregår
i norsk kulturliv og har
bruk for å kunne reprodusere
Deres utkast til Arbeiderbilled
for Rådhuset. Det vil natur-
ligvis fremgå av teksten
at billedet er på et forberedende
stadium. Jeg tillater mig
derfor å be om Deres
tillatelse. Kan De gi mig
den venter jeg ikke å høre
noget fra Dem. I motsatt
fall vil De kanskje være

 

      

så venlig å gi beskjed i
telefonen til galleriet.

    Jeg ber Dem undskylle
denne forstyrrelse og
sender mine beste ønsker
for et godt nytt år. –

    
    Deres ærbødige
Johan H. Langaard