Munchmuseet, MM K 291

MM K 291, Munchmuseet. Datert 03.12.1908. Brev fra Thorolf Holmboe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Christiania
3/12-08    Kjære Munch!


    Jeg fik idag brev fra Budapester-
udstillingens
sekretær som svar
paa en forespørgsel om Du kunde
sende en hel collection. «Vi be-
regner antallet af de 5 indbudne
norske kunstneres værker til ca.
50 – eine grosse collection von
Munch wäre also diesmal nicht
möglich auszustellen, wohl aber
einige seiner besten Arbeiten.
Die Theilnahme Munchs wäre
von grösster interesse». Jeg

 

      

    sender Dig 15 mærkelapper, haaber
Du kommer et stykke paa vei
med disse. – Vil Du sende Dine
arbeider direkte fra Kjøbenhavn
eller fra Christiania? – Olaf Aas
er speditør. Han siger at sendingen
maa afgaa herfra senest 18de
december
for at være i Budapest
15de januar. Trykte anmeldelses
blanquetter har jeg ikke faaet – skriv
derfor anmeldelsen paa almindeligt
papir. De tre vedlagte sedler
er for kasserne – adressen. Den
tre anden – certificatet – maa
Du faa Din speditør i Kjøbenhavn
til at udfylde. – Fragt betaler

 

      

    udstillingen. Husk tiden 18de
dcbr. –

    
    Med venlig hilsen.
    Din hengivne
Th. Holmboe.