Munchmuseet, MM K 264

MM K 264, Munchmuseet. Datert 21.04.1902. Brev fra Karl Vilhelm Hammer, Det Kgl. Udenriksdepartement.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
DET KGL. UDENRIGSDEPARTEMENT.
ARKIVET.


    
    Kjære hr. Munch!


    Paa Deres gamle
Obligation, som jeg i de
senere Aar har ordnet staar
der nu tilrest Kr. 50 – + endel
Omkostn. og Renter. Derhos har
jeg for et Par Aar siden lagt ud
et Afdrag paa Kr. 30 + nogle Kroner
i Renter. Dette Beløb vil jeg
gjerne have, da mine økon.
Omstændigheder nu ikke er som før.
Som De kanske ved fik jeg en sørgelig
Medfart i den store Kladeradatsch.

    Tils. blir der saaledes
c 90 Kr. Hvis De kunde sende mig
M. 100.– vilde Papiret forsvinde og

 

      

ethvert Mellemværende i Anled-
ning denne Sag være op- og afgjort.

    For et Aars Tid siden
modtog jeg gjennem Nørregaard.
Kr. 50.-, der blev benyttet til
Afdrag og Renter + Omkost. ved siste
Opgjør.

    Jeg haaber De lever
vel og har havt en god Vaar.

    Faar man ikke se
Dem hjemme isommer?

    
    Med Hilsen
    Deres forbundne
K.V. Hammer.    Adresse Udenrigsdepartementet
    eller Drammensveien 68.

    Da Papiret nu har ligget længe
uordnet, vilde det være særdeles godt,
om De med det første kunde se Dem
istand til at imødekomme min Anmodning.

 

      
[Red.: Obligasjon]

[Red.: ]

      
[Red.: Obligasjon]