Munchmuseet, MM N 3365

MM N 3365, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Commeter'sche Kunsthandlung.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3365 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3365 bl. 1v