Johan Nordhagen

(1856–1956)
Norsk grafiker og maler. Far til arkitekt Olaf Nordhagen.

Relaterte personer

Les mer

Brev fra Johan Nordhagen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 786.   Brev. Datert 01.01.1914. 
«henvendt mig til Dem med en ærbødig Anmodning om Deltagelse i vor egen Jubi- læumsudstilling med en større Kollek- tion – uden at jeg til dato har faat noget Svar paa Henvendelsen – saa det er vel sansynligt, at jeg heller ikke denne gang faar noget Svar, men da det er af Vigtighed at vort Land blir bedst muligt repræsentert ved denne Anledning i Udlandet, saa fin- der jeg, at det er min Pligt atter at henvende mig til Dem, Herr Munch.» 
Munchmuseet, MM K 787.   Brev. Datert 18.04.1914. 
«I Tilfælde De bestem- mer Dem til at deltage i den gra- fiske Afdeling paa Jubilæums- udstillingen – hvad jeg inderlig haaber – saa kan vi stille til Deres Disposition et særskildt Rum (med Overlys). Thi den grafiske Afdeling udgjør en Ræk- ke mindre Saler (ialt 5).»