Statsarkivet i Oslo, PN 1308

PN 1308, Statsarkivet i Oslo. Datert 31.1.1895. Brev til Harald Nørregaard

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 1308, s. 1
Freml. i Kr.ania Byret
31 JAN 95

     … 


    
    Hr advokat Harald Nørregaard


    Her er min fremstilling
av hvordan det gik for
sig med bestillingen og udførelsen
af mit portræt fremstillende af
advokat Meyers børn – Den af-
viger meget fra hr Meyers
saare urigtige fremstilling
af sagen –

    Jeg forklarer først hvordan
det forholder sig med det portræt
jeg engang – for halvtredie Års siden
malte av hr. Meyer selv –
Hr. Meyer intreserede mig
som type – det var derfor mig

 

      
PN 1308, s. 2

som da tilbød at male
ham selv da ha havde
ytret et ønske om at ha
besidde et nyt billede af
mig – (han havde tidligen skaffet
sig ‹bil›\‹tre›/ billeder af mig)
Om han vilde kunde han
siden erhverve portrættet –
Jeg malte altså hr. Advokaten
til min egen tilfredshed men
til hr. Meyers store utilfredshed
– ja sorg – Portrættet havde
desværre fået et utryk, der
der berørte ham meget smerteligt –
At\Jeg/ \fandt/ mig da selvfølgelig i
at han ikke vilde beholde
billedet.

 

      
PN 1308, s. 3

    Når derimod hr. Meyer på-
står at jeg påtog mig at
male hans børn under samme
betingelser så forholder dette
sig ikke således –

    Påstår han at aftalen var
den at jeg skulde «forsøge at
male børnene og han så skulde
se hvordan\ledes/ det\e/ blev og om
han vilde kjøbe det», forholder
er det direkte uoverenstemmende
med det sande forhold –

    Halve sommeren gik med
til at male billedet – det kostede
mig megen møie og udgifter
idet \jeg/ oftere måtte reise ud til
hrr Meyers landsted dels fra
‹bru›\Kristiania/ dels fra Filtvedt – hvilket
jeg ikke gjorde til min egen Plaisir
men i håb den tro at mit arbeide

 

      
PN 1308, s. 4

skulde blive anstændig honoreret
    Hvad bestillingen af portrættet
angår gik det således for sig; jeg
erindrer samtalen i sine detaljer:
og\Jeg/ var netop kommen hjem
fra et længere ophold i
Tydskland da advokat Meyer
kom hen til mig på Karl Johan:
– Goddag H\h/r Munch – goddag goddag!
– Goddag hr. Meyer
Alm (Nogle alm. bemærkninger)
– Sig mig hr. Munch – det var
noget jeg vilde sige – (Advokaten
blir eftertænksom) – ja hva vilde
jeg sige ––– (Han ser nedover
gaden) – Det er svært så mange
 … \m/ennesker der er ude idag De –
rigtig mange M ma\e/nnesker –
er det

    Jeg forstod hr. Meyer havde
noget på hjertet og vilde ikke

 

      
PN 1308, s. 5
    1)

forstyrre ham i ar hans reflexion
men ventet med en hvis
spænding på resultatet –

    – Sig \mig/ hr. Munch vil De
male mine børn? –
– Ja!
– Jeg spurgte hvor stort billedet
skulde være – han svarer – – Som
De vil. – Skulde De de males
Jeg
enkeltvis eller på et lærred?–
– På et –

    Hvor? – jeg har nu nemlig
leiet hus i Filtvedt –

    De han bo ude hos mig
og  … \m/ale børnene der –*)
– Mer blev herom ikke aftalt
– og der faldt ikke et ord der
kunde byde på andet end en
almindelig bestilling – jeg opfattet *)Jeg boede der 8 dage og reiste
siden stadig udover sommeren  …  til
ham fra Kristiania eller Filtvedt

 

      
PN 1308, s. 6
    2)

\det/ som en lidet\n/ gjengjæld for
at hr. Meyer for flere år
siden erhvervede sig af mig
to af mine bedste billeder for
en ren spotpris – (Det ene af
disse har hr. Meyer byttet
med et af Fr

    M\H/r Advokat Meyer påstår
at jeg vidste at han havde
mistillid til min færdighed
Herom vidste jeg intet – med
jeg ved kun at han tidligere
har erhvervet 3 af mine billeder
til pryd for sin stue – rigtignok
erhvervet for spotpris

    Hvad billedets udførelse
angår – voldte det megen møie
– Hr. Meyer siger jeg hvar
sked af billedet og forlod det

 

      
PN 1308, s. 7
    3

ufærdigt – Kjed er ikke udtrykket
– jeg blev ofte træt af arbeidet
hvilket – børnene nærmest var
skyld – de voldte mig megen
møie – De nøiet sig ikke
med at stå urolig model
– men gav sig til at sparke
på billedet – eller opførte krys-
danse rundt maleriet – den unge
frøken havde en mani for
akrobatiske øvelser – hendes ynglings-
beskjæftigelse var at stupe kraake
når hun stod model – Dette
gjorde arbeidet så vanskeligt
at jeg det tog halve sommeren
for at få det færdigt –

    Med hensyn til Heyerdahls
erklæring om at billedet er
raat skitseret og ufærdigt som

 

      
PN 1308, s. 8

portræt – har jeg blot at si
at det samme siger denne
maler om omtrent alle mine
billeder – det er beskyldning
som i almindelighed er gjort
mod disse og det må Hr.
Meyer være bekjendt –

    – M\H/r. Meyers ytring at
billedet var forfeilet og at
jeg burdet holdt op faldt på
en tid da billedet efter
min opfatning var næsten
færdigt og meget lovende – Det
var efter at jeg havde malt
på billedet 8 dage omtrent –
Hr. Meyer var da kommen
tilbage fra en reise – i hans

    
    Ærbødigst
    Edv. Munch