Munchmuseet, MM T 2803

MM T 2803, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.
Filologisk kommentar: Drama.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet T 2803, s. 22

    Han har ikke faldt
på Knæ –

Choret –  Frækhed
Frækhed –

Alle  ‹gn{ … }åler› og
vrider Hænder 
  Hævn Hævn

 

Munchmuseet T 2803, s. 24

Fal
    Vil han ikke være
sammen med – Dig

    – Netop det er det
frække –

    Jeg bryr mig heller
ikke så meget om
at være sammen med
ham jeg kan ligså
godt være sammen
med Svinet og Kænguruen
– Men det at han
vover ikke at elske –
mig –

 

Munchmuseet T 2803, s. 26

H{ … }æxen  O ve tænke
han vover ikke at
være ulykkeli enda
for Din Skyld

Dollarprincessen –  Ja
netop – det er det –
som g{jø}ir mig Ve
– han er ikke
ulykkeli –
og Stolt
  En Kunstner bør
og skal lide av ulykkeli
Kjærlighed –
  Jeg Det står jo i de
Romaner jeg har læst

 

Munchmuseet T 2803, s. 28

    Da jeg så ham smile
og se så fornøiet ut –
fik jeg alle Symptomerne
med engang –

    Først fik jeg Lyst til
at stå på Hode –
s{o}å Klødde det over
hele Kroppen – så
begyndte Håret at
stritte ut rett
tilveirs

    Øinene begyn{ner}te at
rulle rundt i Hodet
på mig

 

Munchmuseet T 2803, s. 30

Så er det som om
jeg vilde skrige høit

{ … }Hexen  O ve O ve
    – Så trykker det
indi Maven

Hexen  Hi Hi
– Fortæl nu –

    { … }I går så jeg ut
af Vinduet Sangeren
ganske munter trave
afsted –

 

Munchmuseet T 2803, s. 32
Dollarprinsessen går
omkring mig og vrir
Hænderne 

Bidronning og Hexen    – Stakkels Stakkels – hun
lider –

Bidronningen –  Sig mig
hvordan føler Du det –

    – Jeg har det lissom
det kribler og { … }pibler
i alle {R}Lemmer –

– Koret  O – Hei – Ha
Hi – det pibler

 

Munchmuseet T 2803, s. 36

så forhånelse mod
Socialismen forat han
har kaldt Socialistene
for løsslupne Forbrydere
s{ … }å –

 

Munchmuseet T 2803, s. 38

    De er overf
    De anklages for Overfald
fra Hr Bavianen
Kvalm på Gaden og
for at have kaldt ham
for Sosialist hrbavianen
for Socialsit –
De anklages for Fornærmelse
mod løs{l}slupne forbrydere –


Moses –  Tredobbelt Forbry{ … }delse
– idet han har kaldt
ham for Socialist –
Først Forhånelse af den
løsslupne forbryder –

 

Munchmuseet T 2803, s. 40

Dommeren  De
beskyldes for { … }Følgende
Ting
  De har lagt ned
en Dollarprinsesse –
  De {er}har gjort Kvalm
i Gaten idet og
foruroliget Færdselen
– idet De er overfaldt
af nogle Tugthuslemmer
  – De har med Deres
Blod da de brak
{ … }Benet tilsølet
en Række Mænd og
Kvinder

 

Munchmuseet T 2803, s. 42
En tvungent
Ægteskab
– på et bredt
bæres ud 30
Guld‹kroner›
– 40 Elskere
‹som› Fadder
til Barnet – 

 

Munchmuseet T 2803, s. 44
Tre Digtere presenterer
sig for Publikum 

Urbavianen – 
    Jeg sad på Bodsfængselet
for Tyveri Indbrud og
Overfald – så fik
jeg Sorgens Gave og blev Digter


{ … }Svinet – Jeg fødtes i Rom
ophostet af Ibsen { … }efter
{at}han havde drukket for
meget Chianti – Jeg
kom til Verden som en
Gul Potet –

Hansen –    Jeg kommer fra Bergen
Bjørnsk …  sked en stor
Drit det var ‹mor›

 

Munchmuseet T 2803, s. 45
Overkjøres af en
Automobil 

Er der ingen Præst
    nei hverken Præst
eller Fut –

    Men vi har et Svin
– som vier –
– Han vier når de
skal skilles –

    {Han sørg}Han lever af Affald –
– det vil si får elske
lidt hver som gifter
sig

 

Munchmuseet T 2803, s. 46
– En rig { … }ved et Bord
En fattig – dør af
Sult – ved et annet – 

Den rige  til Opvarteren    – Bring Manden
væk han tar væk
mit Appetit

– Opvarter –    Han sier han er
syg så ikke kan
gå –

    La ham så ligge
– der er Plads i
Gaden – Han

 

Munchmuseet T 2803, s. 47

    Det er forgalt med
denne uordenen


    – Spær han in i
Frihedens Kjælder –

Fr{ … }edsdommeren –    Vi må have nye
bevilninger til
Krig med Nabobyen –

    – Jamen De er jo
Fredsdommer

    netop derfor
Krig mod Krig –

 

Munchmuseet T 2803, s. 48
Maleren bringes
halv død ud 

– Dommer –    Er han   Er han {at}atter ute
sig hvordan foregik
det –

    Han stod og malte
s{ … }å blev han omringet
– slået overende – og
revet istykker

– Dommeren   

 

Munchmuseet T 2803, s. 49
En fattig dør af
Sult på gaden – 

    Nei ikke en Øre    la
ham indespærre –
{ … }vore småpenger skal
samles til en
Expedition for at
finde en død
Norpolsforsker Ben

 

Munchmuseet T 2803, s. 50

Dommeren    Må jeg være fri for
Grovheder – De nægtes
Ordet for en hele
Time –

Forfærdeli Spektakkel
alle Kvinderne råber
i Munden på hinanden 

Fra den Stummes
Leir – Har  …  

    – Hvad bruges da
Loven til –

    { … }Den bruger vi til
Hjælp for vor Frihed
– så vi fort kan snyde
Folk

 

Munchmuseet T 2803, s. 51

og måtte gjøre hva
han vilde – altså
gifte Dig når  … 

Dommer –  Forøvrigt er
det e{t}n tvilsom Casus –
dette om Mændenes
Frihed til at elske –
Enkelte Lærde {er}tror
at Kvinder overhovedet
{at}har Ret at elske –

Anklagede –  Græde    Men kjære min
Dommer – til Elskov
hører to – og helst
av ulige Kjøn –

 

Munchmuseet T 2803, s. 52

    – Vid det er den første
største Lov i Frihetens
Rige –

Anklagede    Men vi – er Mænd –
– Dommeren    Har Frihed at elske
når Kvinden vil

– Anklag{ … }ede –    Ja vel mit Tilfælde
– Hun vilde – så
havde jeg Ret –

Dommeren  Fy sig ikke det
om en

Dommeren  Ja vel
{ … }men så var { … }Du osså
under hendes Vilje –

 

Munchmuseet T 2803, s. 53

Dommer – og { … }Choret    ‹Ti› frække – De vover
at spørge herom

Kvindehvin – 
Dronningen –  hvilken Frækhed.
Kvinden ikke { … }Ret at
elske – som hele
Naturen elsker frit
– har { … }Blomster ikke
Lov at elske, har
Løven ikke Lov {af}til
at folde sin Elskovs
trang – og Svinet – har
det ikke Lov
– Til  … 

Chor:  til Frihed; til
Frihed! – Elskovens Rige
Elskovens Vinger breder
vi ud –

 

Munchmuseet T 2803, s. 54

Dommeren –    Derfor er vi fri –
– Ankla{d}gede – 
    Forstår alle
går fri – jeg blir gal –


    La mig komme i et
Galehus så blir jeg fri
de gale –


    – Og kjære min Dommer
sig mig for vidst
Her i Frihedens By
Har kvinden Ret at
elske fri –

 

Munchmuseet T 2803, s. 55

Det er blot for
Kvinderne –

    Kvinden kan har Frihed
til at bryde Statutterne –

– {}Anklagede –  men
{ … }Vi Mænd –

Dommeren    Har fri for den Frihed –
når Kvinderne vil –


    Frihed for de ufri
men ei for de frie


Anklager    Kjære Hr Dommer
Fins her et Galehus –

 

Munchmuseet T 2803, s. 56

Dommer –  Det er slig her
i Frihedens By
– Man forlover sig ikke
men ligger med hinanden
og så gifter man sig
når man er kje av hinanden
og vil
{M}Man skiller sig først
og gifter sig så –
– Det er enkelt og klart

Anklagede –  så enkelt at
jeg ikke forstår et Ord


Anklagede    Men det står i Statut{ … }ten
{Æg}intet Ægteskab

 

Munchmuseet T 2803, s. 57

hun sa hun havde
Ret som en Mand
at elske –
– Og hun var stærk
som en Mand – for ikke
at si en Bjørn –
– Hun kjæmpet med
Landse og Naal – græder

Dommeren    { … }Her gifter De Dem
ikke med hende{ … }–
Jeg når De har lagt
med hende

– { … }Anklagede vrir Hænderne    Jeg lå med hende
fordi jeg ikke vil
gifte mig

 

Munchmuseet T 2803, s. 58
For Dommeren

– Anklagede –  Tør jeg bemærke
det var ikke { … }næppe
Forførelse –
  Jeg tør si – jeg behøvde
ikke at overtale      Kan
næsten – om jeg tør – si
at det var den modsatte –

    – Ti –
Koret –  Fy Fy –
Dommeren –  De vover at
si at hun det om en
Kvinde –

Koret –  en Kvinde en Kvinde
Fy –

Anklagede  Ak o ve

 

Munchmuseet T 2803, s. 59
Den moderne Moses
med Horn Lovbog
og langt Skjæg 

 

Munchmuseet T 2803, s. 61

    Altså  …  kan den
nederdrægtige Kvinde få
Skin af være farlig –
det vil si være herlig –


    – Den der tilfører en
annen Molest – står
som den overlegne –


    – Den skadede er straffet
– Vi de overvundne

 

Munchmuseet T 2803, s. 62

    Man {er}har fået en
Skavank på Legemet – og
generer sig for Mennesker –
– og undgår dem –

    – Når man har gjort en
Forbrydelse – blir man sky –
altså samme Resultat –

Skyhed virker på samme vil
gi den der har fået Skavanken
Følelse af at være Forbryder


    En herlig Kvinde kan
bringe Død og Ulykke over
Mænd –

    En { … }nederdægti Kvinde kan
ved Ondskab bringe Ulykke over
Mænd –      Følgeslutning

 

Munchmuseet T 2803, s. 63

    – Ja vel – jeg skjønner
jeg skjønner
men sig mig –
Han har {a}Actier
i Forening og kjenner
et Medlem –
– Altså er det mulig –

– De har baade Ret
og uret –

    Ret  … 
Men pindsk ‹Uret
– For vi har den
Lov at { … }et Medlem
af Foreningen

 

Munchmuseet T 2803, s. 64
Fagforeninger

    Drukkenbolternes
Fagforening –

    Horernes Fagforening

    Makronernes Fagf
Politikernes –


    –Sig mig Hr Formand
– Hva synes De  … 
om arresten

    Jeg er udsat for en
blodi Uret