Munchmuseet, MM N 1692

MM N 1692, Munchmuseet. Datert 1934. Brevutkast til Henrik Grevenor.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1692 bl. 1r

    
    Kjære Dr Henrik Grevenor


    Foretagendet er vist i sin
begynnelse – Selve tanken er jo
udmærket – Jeg har jo selv stærkt
holdt på at Norske kunstnere og kul-
turfolk skal søge mer samkvæm
med sine frænder Tyskerne –

    Det er vel spørsmål om tiden
‹er› rigtig og om måten hvorpå
den gjøres – { … }Uten at undersøge hvordan
det hele er tænkt kan jeg jo ikke give
mit navn – og det er ikke så let. nu

    Nu er jeg så nedfor og syg {og}at jeg
skjønner jeg må gjennemføre min
plan jeg længe har havt at ta
fast bopæl et annet sted –

     …  Det er vel muli at jeg som jeg har
tænkt mig helt må isolere mig
for længere tid – Ellers går jeg snart tilgrunde
i alt mas her – Jeg reiser såsnart min
bronchit er blit bedre til Lillehammar

 

Munchmuseet N 1692 bl. 1v

– eller et sanatorium i Gudbrandsdalen
    Jeg må vist slutte at bruke
telefon – Jeg har vist en måte at tale
på som let misforståes –