Munchmuseet, MM N 243

MM N 243, Munchmuseet. Datert 1918–1925. Blandet (notat, utkast).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 243, s. 1

naturligvis væk og foretrækker
at gå over jorder – eller ta
automobil – Og jeg tør si
de folk der skal til mig
er mulig ligeså mange
som be alle besøgende til
de øvrige huse tilsammen –
Gunnerud har i et halvt
år gået løs med hunden
omkring i nabolaget til
sine bekjendte – og fremvist
hunden – og fået erklæringer
for at den er god –

    Det kommer da ikke an på når
hva de{ … }n ikke har bidt – men
på når den har bidt – Det er ikke

 

Munchmuseet N 243, s. 2

rimeli at hunden bider
når han tar Gunnerud
fremviser {‹hun›}den langt fra
huset – hvor den jo som
båndhund mener den skal
bide – Det som bestemmer
om en hund er farli
er  … som med mennesker
– Gives der øieblikk eller
forhold hvor den hund eller
det mennesket er farli – så
er den eller mennesket farli –

    Man ser { … }udenfor

 

Munchmuseet N 243, s. 3

porten til indelukket gaardsrum
plakaten hvor det står
– Vogt jer for hunden den
er løs

    – På dette veistykke op
til mig må man da
sætte op e{t}n plakat
– Hunden er løs – vogt jer
Det er da ikke rimeli at
fredeli passerende skal
behandles ligt med indbruds-
tyve og røvere –

    Jeg skal atter pointere –
Efter at hunden er sluppet løs
går jeg og mine ikke på veistykket der altså blir privatvei for Gunnerud

 

Munchmuseet N 243, s. 4
    
    Lieber Hr Lutz