Munchmuseet, MM K 5251

MM K 5251, Munchmuseet. Datert 12.12.1943. Brev fra "studenter", Norges Tekniske Høgskole.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
TRONDHEIM 12/12–43


    EDVARD MUNCH,
    EKELY, JARLSBORGVN. 10, SKØYEN.


    VI SENDER VÅR HYLDEST TIL DEM SOM NORGES
STØRSTE NULEVENDE KUNSTNER PÅ DERES 80 ÅRSDAG.

    
    STUDENTER VED NORGES TEKNISKE HØGSKOLE.