Munchmuseet, MM K 2476

MM K 2476, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Ernst Harms.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Oslo – d.d.
    Jeg tillater mig herved höfligst på vegne av en videns-
skapsmand som i flere år har bedrevet studier over nordiske kul-
turforhold, a{f}t gjöre dem bekjendt med dette brevs inhold. Det kun
for å gjöre Dem bekjendt med saken og önsker ikke svar.

    
    Ärbödigst
Dr. Ernst Harms    Frognerveien 29