Munchmuseet, MM K 1636

MM K 1636, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Klas Fåhræus.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Herr E. Munch,


    med tack för
edert nyss anlända bref gläder
det mig, att taflorna göra sig
bra samt att utställningen för
övrigt gått så klingande godt.

    Härmed ‹an›slutas
en vexel på 7000 kronor, hvars
mottagande jag hoppas ni
med ett par ord vilie erkänna

    
    Med bästa helsning
    altid
eder
förbundna Klas Fåhræus