Munchmuseet, MM K 1632

MM K 1632, Munchmuseet. Datert 05.03.1912. Brev fra Klas Fåhræus.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Saltsjöbaden
den 5 Mars 1912    Herr Edvard Munch,


    först
en tacksägelse för det älsk-
värda sätt, hvarpå jag blef
mottagen på Kragerö och
det ädelmod, hvarmed ni
invigde mig i eder ateliers
hemligheter. Jag skall icke
förgäta det.

    Hemresan gick
angenämt och lyckligt nog
i sällskap med herr Stang.
I Måndags hemkommen till
Saltsjöbaden fann jag taflan
från Wang före mig och
begynte genast med en
fin svamp och ljumt
vatten en grundlig rengöring.

 

      

    Jag pröfvade duken
i sällskap med Cezanne
och Josephson – ett par målare,
som för öfvrigt gå väl ihop –
och den lät sig icke förtrycka
eller öpverrösta. Ramen, som
nu är af bronzfärg med diverse
krimskrans torde deremot
kunna ersättas med en
svart ram gående en skymt
i blått.

    Jag skall när ni
gifver mig en säker
adress ha den äran
öfversända en vexel på
3 + 4 = 7 tusen kronor för
de båda taflorna. I afvaktan
härpå förblifver jag

    
    eder hjertligt förbundne
Klas Fåhræus