Munchmuseet, MM K 1616

MM K 1616, Munchmuseet. Datert 12.06.1936. Brev fra Ragnar Andersson.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Stockholm den 12 juni 1936.
    Undertecknad, som redan någen
år är sysselsatt med utarbetandet av en
vetenskaplig avhandling om Strindberg
efter den stora krisen, tager sig härmed
friheten att fråga, huruvida de brev som
Strindberg skrev till Eder äro tillgäng-
liga för forskningen och om Ni i så-

 

      

dant fall ville ha godhet att låta
mig taga del av dem.

    I förhoppning att denna
min fråga icke uppfattas som o-
tillbörlig,
  tecknar jag
    Vördnadsfullt
Ragnar Andersson.