Munchmuseet, MM K 710

MM K 710, Munchmuseet. Datert 12.12.1933. Brev fra Ludvig Meyer.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Hvalstad 12 December 1933    Kjære Edvard Munch


    I samtidens bevisst-
het er De ennu idag en
kunstnerkraft til hvis ung-
domsfriske malertrang
der fræmdeles maa stilles
de største forvæntninger,
der er mangen en 70åring
som maa nøie sig
med mindre.

    
    Deres
Ludvig Meyer