Munchmuseet, MM K 222

MM K 222, Munchmuseet. Datert 10.12.1933. Brev fra Henrik Grevenor.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Smestad 10.XII.33.    Kjære herr. Munch –.


    Maa ogsaa jeg idag ha lov til at nytte
leiligheten og bringe Dem min hilsen og min
tak for alt Deres kunst har betydd av liv og
rigdom for mig siden jeg som skolegut første
gang oplevet et av Deres billeder.

    Den har som intet andet besat og styrket
paa samme tid gjennem alle aar. Altid for
hver gang rykket tingene paa plass, ordnet
det som var floket og vanskelig, git mig
syn for det væsentlige og vigtige og bragt
mig selv i et rigtigere forhold baade til mig
selv og til andre.

    Men det kan saa lite nytte med fattige
ord at finne uttryk for en uforklarig og
stor rigdom som en har tat imot, som en

 

      

hver dag paany øser nye kræfter og sterke
oplevelser av.

    Lad mig bare faa føie til en tak
for hvad møtet med Dem personlig har
git mig, for Deres venlige godhet, Deres
trygge, faste sikkerhet. –

    
    Hilsen og hyldest.
    Deres
Henrik Grevenor.