Munchmuseet, MM K 65

MM K 65, Munchmuseet. Datert 18.05.1934. Brev fra Jørgen Wright Cappelen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Oslo, 18/5–34.    Høistærede, kjære Ven!


    Modta min
inderlige Tak for den
overmaade morsom-
me Hilsen til min
Fødselsdag. Den har
selvfølgelig i aller høieste
Grad glædet mig. Paa

 

      

Grund af Bortreise har jeg nu
først Anledning til at sende disse
faa Linier.

    
    Hjertelig Hilsen og god Pinse.
    Deres gamle
J. W. Cappelen